V/v báo cáo tổng kết công tác giáo dục BVMT trong các cơ sở GD giai đoạn 2012 – 2017.